Задати питання
flag Судова влада України

Положення про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні суду

                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО


                                                                                                    Наказ Борзнянського районного суду

Чернігівської області № 34 від 27.05.2011


 


ПОЛОЖЕННЯ

про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Борзнянського районного суду Чернігівської області
 

Розділ I. Загальні положення


1.1. Це Положення розроблено на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI (далі - Закон) та визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні Борзнянського районного суду Чернігівської області, та інформації, що становить суспільний інтерес.

1.2. Борзнянського районного суду Чернігівської області є суб'єктом відносин у сфері доступу до публічної інформації, а саме розпорядником інформації, який при вирішенні питань щодо доступу до інформації керується Законом.


1.3. Відповідальним за організацію доступу до публічної інформації, що знаходиться у розпорядженні Борзнянського районного суду Чернігівської області, є канцелярія Борзнянського районного суду Чернігівської області, одним із
  завданнями якої є забезпечення опрацювання, систематизації, аналізу та контролю щодо задоволення запитів на інформацію та надання консультацій під час оформлення запитів.

Розділ II. Порядок доступу до інформації

 


2.1. Доступ до інформації забезпечується шляхом: -
    систематичного та оперативного оприлюднення публічної інформації на офіційному веб-порталі «Судова влада України»; на інформаційних стендах, які розміщені в приміщенні Борзнянського районного суду Чернігівської області; -    надання інформації за запитами на інформацію.

2.2. Для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації   документи, що знаходяться до Борзнянського районного суду Чернігівської області, підлягають обов'язковій реєстрації в системі обліку, що має містити:
-
  назву документа;
-
  дату створення документа;
-
   дату надходження документа;
-
   джерело інформації (автор, відповідний підрозділ);
-
  передбачену Законом підставу віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом;
-
    строк обмеження доступу до інформації, у разі якщо вона віднесена до інформації з обмеженим доступом;
-
   галузь;
-
  ключові слова;
-
    тип, носій (текстовий документ, плівки, відеозаписи, аудіозаписи тощо);
-
    вид (нормативні акти, угоди, рішення,  протоколи,  звіти, прес-релізи);
-
    проекти рішень (доповідні записки, звернення, заяви, подання, пропозиції, листи тощо);
-
    форму та місце зберігання документа тощо.

    2.3. Запитувачами інформації можуть бути фізичні, юридичні особи, об'єднання громадян без статусу юридичної  особи,  крім  суб'єктів владних повноважень. 

      2.4. Запитувач має право звернутися до Борзнянського районного суду Чернігівської області України із запитом на  інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

2.5. Відповідальний підрозділ зобов’язаний:
-
    оприлюднювати інформацію про діяльність Борзнянського районного суду Чернігівської області та прийняті рішення;
-
    систематично вести облік документів, що знаходяться в володінні Борзнянського районного суду Чернігівської області;
-
    вести облік запитів на інформацію;
-
    у спеціально визначеному місці для роботи запитувачів з документами чи їх копіями забезпечувати можливість робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації;
-
    надавати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об'єктивність наданої інформації.


     2.6. У випадку якщо Борзнянський районний суд Чернігівської області володіє інформацією про особу, відповідальний підрозділ зобов'язаний:
-
    надавати таку інформацію безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених Законом;
-
    використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений Законом;
-
    вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб;
-
    виправляти неточну та застарілу інформацію про особу самостійно або на вимогу осіб, яких вона стосується.
    Відмова особі в доступі до інформації про неї, приховування, незаконне збирання, використання, зберігання чи поширення інформації можуть бути оскаржені.


    2.7. Система обліку публічної інформації не може бути віднесена до категорії інформації з обмеженим доступом.


    2.8. Відповідальний підрозділ несе відповідальність за забезпечення доступу до системи обліку відповідно до Закону.

 


Розділ IIІ. Оприлюднення інформації, що знаходиться у володінні ДСА України    3.1. Відповідальний підрозділ зобов'язаний оприлюднювати невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа: 
-    інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрямки діяльності
Борзнянського районного суду Чернігівської області;
-    нормативні акти
Борзнянського районного суду Чернігівської області, інформацію про нормативно-правові засади діяльності Борзнянського районного суду Чернігівської області;
-    форми і зразки документів, правила їх заповнення;
-    порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень
Борзнянського районного суду Чернігівської області, дій чи бездіяльності;
-    інформацію про систему обліку, види інформації, що зберігає
Борзнянський районний суд Чернігівської області;
-   графік судових засідань Борзнянського районного суду Чернігівської області;
-    загальні правила роботи
Борзнянського районного суду Чернігівської області, правила внутрішнього трудового розпорядку;
-    інформацію про діяльність
Борзнянського районного суду Чернігівської області, а саме про:
-    місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адресу офіційного веб-порталу та електронної пошти;
-    прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку,   адресу електронної пошти Голови
Борзнянського районного суду Чернігівської області та її заступника та помічника, суддів та їх помічників, а також керівника апарату Борзнянського районного суду Чернігівської області та його заступника, старшого секретаря, секретарів та секретарів судових засідань, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;
-    розклад роботи та графік прийому громадян;
-    вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на  заміщення вакантних посад;
-    іншу інформацію про діяльність
Борзнянського районного суду Чернігівської області, порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлений Законом.

    3.2. Інформація для оприлюднення на веб-порталі «Судова влада України» передається для оприлюднення із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації до відділу інформаційних технологій.
    3.3. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, що застосовуються у зв'язку з цим.

Розділ IV. Реєстрація запитів та порядок надання
відповідей на запити

 


     4.1. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.  Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на  вибір запитувача.


 

 4.2 Письмовий запит подається в довільній формі.
  
4.3. Запит на інформацію має містити:
-    ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
-    загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
-    підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
У разі недотримання зазначених вимог,
Борзнянський районний суд Чернігівської області має право відмовити в  задоволенні запиту.
    4.4.  Діловодство щодо запитів на інформацію ведеться окремо від інших видів діловодства і покладається в
Борзнянському районному суді Чернігівської області на канцелярію суду;
    4.5. Усі запити на інформацію, що надійшли до
Борзнянського районного суду Чернігівської області мають реєструватися в день їх надходження в реєстраційно-контрольних картках, або в журналах. Конверти, у яких надійшли запити поштою, зберігаються разом із запитом;
    Запити, подані під час особистого прийому, також підлягають реєстрації в реєстраційно-контрольних картках, або в журналах.
    4.6. Для реєстрації запитів на інформацію на нижньому полі першого аркуша запиту праворуч або на іншому вільному від тексту місці запиту ставиться штамп
Борзнянського районного суду Чернігівської області. На відтиску штампа зазначається дата надходження запиту та його реєстраційний індекс.
    4.7. Реєстраційний індекс запиту, що надійшов до
Борзнянського районного суду Чернігівської області, складається з початкової літери прізвища запитувача та порядкового номера запиту, що надійшов, наприклад: К-356. Реєстраційний індекс може бути доповнений іншими позначеннями, що забезпечують систематизацію, пошук, аналіз і зберігання запитів на інформацію.
    4.8. У разі надходження повторних запитів їм надається черговий реєстраційний номер, а у відповідній графі реєстраційно-контрольної картки, журналу зазначається реєстраційний номер першого запиту.
    Повторними вважаються запити, у яких:
-    Оскаржується відповідь на попередній запит, що надійшов до
Борзнянського районного суду Чернігівської області.
-    Повідомляється про несвоєчасну відповідь на попередній запит, якщо з часу надходження останнього минув установлений законодавством термін розгляду і відповідь запитувачу не надавалась.
-    Не надана відповідь по суті або надана не в повному обсязі на перший запит.
-    Звертається увага на інші недоліки, допущені при наданні інформації, запитуваної в попередньому запиті.
    Запити одного й того ж запитувача з одного й того ж питання, що надіслані різним адресатам і надійшли на розгляд
Борзнянського районного суду Чернігівської області, обліковуються за реєстраційними індексами першого запиту з додаванням порядкового номера, що проставляється через дріб, наприклад: К-356/1, К-356/2, К-356/3.
    4.9. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подати запит шляхом заповнення відповідних форм (додаток 1), котрі можна отримати у
канцелярії Борзнянського районного суду Чернігівської області та на веб-порталі «Судова влада України».
    4.10. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні  можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити  відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.
    4.12. Відповідальний підрозділ має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
       4.1
3. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин  з дня отримання запиту.
    4.1
4. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації  або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, відповідальний підрозділ може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку необхідно повідомити запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
    4.1
5. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:
-    прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
-    дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;
-    причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений Законом строк;
-    строк, у який буде задоволено запит;
-    підпис.
          4.1
6. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір    фактичних витрат визначається Борзнянським районним судом Чернігівської області на копіювання та друк в межах  граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо Борзнянським районним судом Чернігівської області не встановлено розмір плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно. При наданні особі інформації про себе та інформації,  що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.
    4.19. Не належать до інформації з обмеженим доступом декларації про доходи осіб та членів їхніх сімей, які обіймають посаду державного службовця першої або другої категорії. Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

 

Розділ V. Порядок відмови у задоволенні запитів та
оскарження рішень, дій чи бездіяльності ДСА України

 


5.1.
Борзнянський районний суд Чернігівської області має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:
-    якщо не володіє і не зобов'язана відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
-    інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до Закону;
-    особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені Законом фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;
-    не  дотримано вимог до запиту на інформацію,  передбачених Законом.
    5.2. Відповідь
Борзнянського районного суду Чернігівської області про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. Якщо Борзнянський районний суд Чернігівської області не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, відповідальний підрозділ зобов'язаний направити цей запит належному державному органу з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним державним органом.
    5.3. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:
-    прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
-    дату відмови;
-    мотивовану підставу відмови;
-    порядок оскарження відмови;
-    підпис.
    5.4. Рішення, дії чи бездіяльність відповідального підрозділу можуть бути оскаржені до Голови
Борзнянського районного суду або суду.
    5.5. Запитувач має право оскаржити:
-    відмову в задоволенні запиту на інформацію;
-    відстрочку задоволення запиту на інформацію;
-    ненадання відповіді на запит на інформацію;
-    надання недостовірної або неповної інформації;
-    несвоєчасне надання інформації;
-    невиконання
Борзнянським районним судом Чернігівської області обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до Закону;
-    інші рішення, дії чи бездіяльність
Борзнянського районного суду Чернігівської області, що порушили законні права та інтереси запитувача.
    5.6. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності
Борзнянського районного суду Чернігівської області здійснюється відповідно до чинного законодавства.
    5.7. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:
-    ненадання відповіді на запит;
-    ненадання інформації на запит;
-    безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;
-    неоприлюднення інформації відповідно до Закону;
-    надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;
-    несвоєчасне надання інформації;
-    необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;
-    нездійснення реєстрації документів;
-    навмисне приховування або знищення інформації чи документів.
    5.8. Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядниками інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному Законом.
    5.9. Посадові та службові особи
Борзнянського районного суду Чернігівської області не підлягають юридичній відповідальності, незважаючи на порушення своїх обов'язків, за розголошення інформації про правопорушення або відомостей, що стосуються серйозної загрози здоров'ю чи безпеці громадян, довкіллю, якщо особа при цьому керувалася добрими намірами та мала обґрунтоване  переконання, що інформація є достовірною, а також містить докази правопорушення або стосується  істотної загрози здоров'ю чи безпеці громадян, довкіллю.