Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Компетенція та нормативно-правові засади діяльності суду

КОМПЕТЕНЦІЯ СУДУ

Відповідно до Закону України «Про судоустрій та статус суддів» місцевими загальними судами є окружні суди, які утворюються в одному або декількох районах чи районах у містах, або у місті, або у районі (районах) і місті (містах).

Місцевий суд складається з суддів місцевого суду, з числа яких призначається голова суду та, у визначених законом випадках, заступник або заступники голови суду.

Місцевий суд є судом першої інстанції і здійснює правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом.

З числа суддів місцевого загального суду обираються слідчі судді (суддя), які здійснюють повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, визначеному процесуальним законом.

Кількість слідчих суддів визначається окремо для кожного суду зборами суддів цього суду.

Повноваження голови суду:

1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;

2) визначає адміністративні повноваження заступника голови місцевого суду;

3) контролює ефективність діяльності апарату суду, погоджує призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду, а також вносить подання про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;

4) видає на підставі акта про призначення судді на посаду, переведення судді, звільнення судді з посади, а також у зв’язку з припиненням повноважень судді відповідний наказ;

5) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію України, а також через веб-портал судової влади про вакантні посади суддів у суді у триденний строк з дня їх утворення;

6) забезпечує виконання рішень зборів суддів місцевого суду;

7) організовує ведення в суді судової статистики та інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;

8) сприяє виконанню вимог щодо підвищення кваліфікації суддів місцевого суду;

9) вносить на розгляд зборів суду пропозиції щодо кількості та персонального складу слідчих суддів;

10) здійснює інші повноваження, визначені законом.

Голова місцевого суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.

Суддя місцевого суду здійснює правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом, а також інші повноваження, визначені законом.

Апарат суду

Організаційне забезпечення роботи суду здійснює його апарат, який очолює керівник апарату.

Керівник апарату суду призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату суду, застосовує до них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення. Добір працівників апарату суду здійснюється на конкурсній основі, крім випадків переведення державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

Правовий статус працівників апарату суду визначається Законом України "Про державну службу" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Структура і штатна чисельність апаратів місцевих судів за погодженням із головою суду затверджуються відповідним територіальним управлінням Державної судової адміністрації України

В апаратах судів можуть створюватися управління, відділи, сектори, що здійснюють свої функції на підставі положень, які затверджуються керівником апарату відповідного суду.

В апараті суду утворюється канцелярія, яка щоденно протягом робочого часу суду забезпечує прийняття та реєстрацію документів, що подаються до відповідного суду. Канцелярія також виконує інші завдання, визначені положенням, затвердженим керівником апарату відповідного суду.

До штату апарату судів входять також секретарі судового засідання, наукові консультанти та судові розпорядники. Наукові консультанти повинні мати науковий ступінь.

Кожний суддя має помічника, статус і умови діяльності якого визначаються цим Законом та Положенням про помічника судді, затвердженим Радою суддів України.

У кожному суді діє служба судових розпорядників. Судові розпорядники забезпечують додержання особами, які перебувають у суді, встановлених правил, виконання ними розпоряджень головуючого в судовому засіданні.

 

 

 НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ СУДУ

 

 1. Конституція України від 28 червня 1996 року із змінами і  доповненнями.
 2. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року.
 3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року.
 4. Цивільний процесуальний кодекс України в редакції від 15 грудня 2017 року.
 5. Кодекс адміністративного судочинства від 15 грудня 2017.
 6. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року.
 7. Закон України «Про судовий збір» від 8 липня 2011 року із змінами і  доповненнями.
 8. Закон України «Про доступ до судових рішень» від 22 грудня 2005 року із змінами і  доповненнями.
 9. Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року.
 10. Закон України «Про звернення громадян» від 02 жовтня 1996 року із змінами і  доповненнями.
 11. Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року із змінами і  доповненнями.
 12. Інструкція з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затверджена наказом Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 року №173.
 13. Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України   від 25 травня 2006 року № 740, з наступними змінами.
 14. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затверджене рішенням Ради суддів України   від 26 листопада 2010 року № 30.
 15. Інструкція про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового засідання, затверджено наказом Державної судової адміністрації  України від 20.09.2012 року № 108.
 16. Перелік судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання, затверджений наказом Державної судової адміністрації України від 7 грудня 2017 року №1087